Có thỏa thuận chung giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới về sự cần thiết phải giảm lượng khí thải carbon xuống 50% vào năm 2050. Với năng lượng liên quan đến CO2 chiếm 61% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu hiện nay, lĩnh vực năng lượng mới sẽ có mặt ở trung tâm của sự thay đổi này.