• Điện năng tiêu thụ theo lý thuyết để đun 8.000L nước từ 27oC lên 60oC trong mỗi ngày:

P= Q/3600 = mC(t2-t1)/ 3600 = 8000 x 4200 x (60-27)/ 3600 = 308KW/ngày.

M: Khối lượng nước cần đun (1 Lít tương đương 1 kg).

C: Hằng số nhiệt dung riêng của nước = 4200kj/kg.độ.

T2: Nhiệt độ nước nóng sau khi đun (60oC).

T1: Nhiệt độ nước lạnh cấp vào máy (trung bình khỏang 27oC tại khu vực miền Nam.

  • Điện năng tiêu thụ thực tế:

Hao phí của dây dẫn & thiết bị khỏang 20%. Do đó điện năng tiêu thụ thực tế = 308 x 100/80 = 385 KW

  • Biến phí điện sinh họat phải trả: (Hiện giá 2500đ/KW và còn tăng trong tương lai)

Mỗi ngày = 385KW x 2.500đ/Kw = 960.000Đ/ ngày

Mỗi tháng = 600.000Đ x 30 ngày/tháng  = 28.900.000đ/tháng.

  • Định phí đầu tư máy nước nóng bằng điện:

90 (máy gián tiếp + phụ kiện) * 5.000.000đ/ máy = 450.000.000Đ

  • Tổng chi phí sau 04 tháng họat động:

e = 4* 28.9 + d = 565.600.000Đ > tổng chi phí đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời SP.8000 của Sunpo.

Kết luận: Chỉ sau 4 tháng họat động, Giải pháp sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời Sunpo sẽ tiết kiệm cho dự án 28.900.000đ/tháng. Ngòai ra, sử dụng năng lượng mặt trời còn đem lại các lợi ích khác:

Ø  Gia tăng giá trị cho công trình bởi tính thân thiện môi trường.

Ø  Giảm khí thải & tiếng ồn ngay trong nhà.

Ø  An tòan và họat động ổn định.

Ø  Tuổi thọ bền khỏang 15 năm.